4 مطلب مطالعات کالبدی-فضایی

بررسی و تبیین وضعیت موجود کالبدی، کاربری زمین و نحوه توزیع خدمات شهری یکی از مهمترین مطالعات موضوعی در اسناد توسعه شهری است. در طرح ویژه بندر تاریخی کنگ نیز با توجه به جایگاه مطالعات فوق در فرآیند تدوین اسناد توسعه شهری، این مطالعات با دقت نظر ویژه و با بهره‌‌گیری از روش‎های مطالعاتی مکمل صورت گرفته است. به این منظور مشاور ضمن تلفیق نتایج حاصل از برداشت‎های میدانی با مطالعات ممیزی سعی در تکمیل فرآیند تشخیص وضعیت کاربری‎های موجود شهر داشته است که با توجه به پیچییدگی‎های موجود منجر به تطویل زمان مطالعات این بخش گردیده است. گزارش حاضر به عنوان نتایج اولیه بررسی وضعیت کاربری‎های موجود شهر کنگ ارائه گردیده است. بدیهی است که گزارشات نهایی این بخش پس از تکمیل فرآیند مطالعات و تلفیق نتایج حاصل از آن ارائه خواهد گردید.

وضعیت دانه‌بندی قطعات

ریزدانگی یا درشت‌دانگی بافت‌های مسکونی در نظام برنامه‌ریزی ایران یکی از معیارها برای تشخیص بافت‌های فرسوده و ناپایدار به حساب می‌آید. با بررسی وضعیت دانه‌بندی قطعات در شهر بندر کنگ مشاهده می‌شود از مجموع ۷۱۶۲ قطعه موجود در این شهر بیش از ۴۰ درصد قطعات مساحتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر دارند که بیشترین سهم را…

وضعیت سطح اشغال قطعات

سطح اشغال در مطالعات برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی یکی از فاکتورهایی است که بیش از همه بازتابی از عوامل محیطی در توده‌گذاری در قطعات بوده است. به طوری که در می‌توان الگوهای مختلفی از سطح و نحوه اشغال قطعات در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد. هر چند این عامل با رویکرد واحد در طرح‌های توسعه…

وضعیت تعداد طبقات

تعداد طبقات در اراضی توسعه یافته بازتابی از قیمت زمین، محدودیت‌های توسعه، و تکنولوژی ساخت است. هرجا محدودیت‌های کالبدی توسعه را محدود می‌سازد و زمین از ارزش بالایی برخوردار می‌شود، در صورت وجود تکنولوژی ساخت معمولا گرایش به ساخت در ارتفاع بالا می‌رود. در شهر تاریخی بندرکنگ به دلیل نبود محدودیت توسعه گرایش به ارتفاع…

مطالعات کاربری زمین

در جدول زیر وضعیت موجود کاربری اراضی در شهر کنگ شامل سطوح مختلف کاربری زمین و سرانه‎های موجود، ارائه گردیده است. نقشه شماره ۴ وضعیت کاربری اراضی در شهر تاریخی کنگ را نشان می دهد. همانگونه که در نقشه وضعیت موجود کاربری اراضی نیز مشخص گردیده است، بخش قابل توجهی از اراضی واقع در داخل…