گزارش دوم – مهر ۹۸

رکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ گزارش دوم طرح ویژه بندر تاریخی کنگ را در سه جلد (دفتر اول: درباره‌ی کنگ، دفتر دوم: شناخت کالبدی، و دفتر سوم: ارایه طرح) منتشر کرد. متن کامل گزارش تهیه شده برای دریافت نظرات در ادامه قرار گرفته است.