برآورد و پیش بینی جمعیت

بررسی رشد و تحولات جمعیت

در این مرحله از مطالعات سعی می‌شود در ابتدا شرحی مختصر از تحولات و رشد جمعیت شهرکنگ ارائه شود. بررسی تحولات جمعیت شهرکنگ طی ۶۰ سال ذکر شده ( ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ) نشان می‌دهد که تعداد جمعیت همواره افزایش یافته اما رشد سالانه تعداد جمعیت با نوسان همراه بوده است. طی ۳۰ ساله‌ی ۶۵-۱۳۳۵ جمعیت شهر کنگ حدود ۳ برابر افزایش یافته و بالاترین نرخ رشد جمعیت نیز مربوط به دوره ۶۵-۱۳۵۵ می‌باشد که بعد از این دوره، هرگز تکرار نشده است. طی ۳۰ ساله ۹۵-۱۳۶۵، تعداد جمعیت این شهر به حدود دو برابر افزایش یافته است و بالاترین نرخ رشد این دوره به مربوط به سرشماری اخیر می‌باشد. بررسی زمینه های تاریخی روند رشد جمعیت این شهر بیانگر است که بهبود شرایط زیست در نتیجه‌ی پیشرفت‌های بهداشتی و پزشکی موجب بالا رفتن امید زندگی در جمعیت از یک سو و کاهش مرگ و میر و موالید از سوی دیگر و در نهایت رشد جمعیت این شهر شده است.

پیش‌بینی جمعیت

برنامه ریزی یعنی “اندیشیدن از پیش، تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن را‌ه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند “(رضائیان، ۱۳۸۳: ۱۰۷). کشورها برای رسیدن به رفاه و توسعه ناگزیر به پیش‌بینی نیازها و امکانات خود در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت سپس طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها هستند. بی‌گمان، برنامه‌ریزی‌ها زمانی با موفقیت قرین خواهد شد که شناخت صحیحی از تعداد، وضعیت و مشخصات جمعیت و حرکات آن در گذشته، حال و آینده وجود داشته و روابط بین متغیرهای جمعیتی و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود.
برای پیش بینی جمعیت آینده شهربندری کنگ باید به این نکات اساسی توجه داشت. بررسی‌های سال‌های اخیر نمایشگر تغییرات فراوان در پدیده‌های جمعیتی کشور و نقاط مختلف آن است. برآوردهای جمعیتی توسط مراکز پژوهشی و سازمان‌های تحقیقاتی این واقعیت را آشکار ساخته است که برآورد نقطه‌ای برای پیش بینی جمعیت آینده، احتمال خطای فراوانی را به همراه دارد، زیرا عوامل و پدیده‌های که در تحولات جمعی موثر است بسیار فراوان و با عملکردهای متفاوت می‌باشند که شناخت همه‌ی این عوامل و پدیده ها و محاسبه اثربخشی آن‌ها، در متغیر جمعیت نامحدود است. به همین جهت برآوردهای جمعیتی باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند تا فاصله آن‌ها با واقعیت که به نام حاشیه خطا خوانده می شود، به حداقل برسد. در واقع، پیش بینی جمعیت یکی از پایه‌ای ترین شاخص‌ها در تعیین برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در تمامی زمینه‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، آموزشی و…. به حساب می‌آید.
سه عامل موالید، مرگ و میر و مهاجرت (اعم از مهاجرفرستی و مهاجرپذیری) بر ساخت و ترکیب جمعیت اثرگذار است که از میان آنان موالید و مهاجرپذیری بر تعداد جمعیت می‌افزاید و مرگ و میر و مهاجرفرستی از حجم جمعیت ساکن در یک محدوده می‌کاهد.
بر همین اساس جهت پیش بینی جمعیت به تدوین سناریوها و روش‌های مختلف و در نظر گرفتن فروض محتمل جهت بهترین پیش‌بینی از تعداد جمعیت شهرکنگ تا سال ۱۴۱۵ و به فاصله‌های ۵ ساله اقدام نموده‌ایم.

سناریوی اول: پیش‌بینی تعداد جمعیت تا افق سال ۱۴۱۵؛ با در نظر گرفتن میانگین درصد رشد سالانه تعداد جمعیت طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۰

سناریوی پیشنهادی اول برای پیش‌بینی جمعیت شهرکنگ در نظر گرفتن میانگین درصد رشد سالانه‌ی تعداد جمعیت طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ می‌باشد. با در نظر گرفتن سناریوی مذکور می‌توان اذعان کرد که؛ از سال ۱۳۹۵ تا افق سال ۱۴۰۵ در حدود ۱۶۱۶۸ نفر به جمعیت شهر افزوده خواهد شد.

سناریوی دوم: پیش‌بینی تعداد جمعیت تا افق سال ۱۴۱۵؛ با در نظر گرفتن میانگین درصد رشد سالانه تعداد جمعیت طی سال‌های ۹۵-۱۳۸۵

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، درصد رشد سالانه‌ی کل جمعیت شهرکنگ طی سال‌های ۹۵-۱۳۸۵، برابر با ۲.۶ درصد بوده است. اگر جمعیت شهرکنگ را با فرض ثابت بودن رشد ذکر شده تا سال ۱۴۱۵ پیش بینی کنیم، ملاحظه می‌شود به طور کلی جمعیت شهرکنگ طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۱۵ در حدود ۱۲۸۹۰ نفر افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که سال پایه برای این سناریو نیز سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.

سناریوی سوم: پیش‌بینی تعداد جمعیت تا افق سال ۱۴۱۵؛ با در نظر گرفتن درصد رشد قابل حصول طرح جامع شهر

براساس این سناریو که گزینه قابل حصول در طرح جامع بنادر لنگه و کنگ بوده است تا افق طرح (سال ۱۴۱۵)، ۱۳۷۷۷ نفر به جمعیت شهر کنگ اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که سال پایه برای این سناریو نیز سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.

سناریوی چهارم: پیش‌بینی تعداد جمعیت تا افق سال ۱۴۱۵؛ با در نظر گرفتن درصد رشد مطلوب طرح جامع شهر

با توجه به این سناریو که در طرح جامع بنادر لنگه و کنگ به عنوان رشد مطلوب معرفی شده و با در نظر گرفتن جمعیت سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه، به جمعیت شهرکنگ تا افق طرح ۱۵۴۸۸ نفر اضافه خواهد شد و جمعیت این شهر به ۳۴۷۰۱ نفر خواهد رسید.

 

شرکت نقش کلیک

شرکت نقش کلیک نوشته است 9 مطلب

مسئول مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of