اندازه و پراکنش جمعیت

برای به‌دست آوردن تصویری از جمعیت مناطق مورد بررسی (کشور، استان هرمزگان، شهرستان بندر لنگه و شهر کنگ) لازم است که در ابتدا روند تغییرات تعداد جمعیت از گذشته تا به امروز دیده شود. به استناد نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، تعداد مطلق جمعیت همه مناطق مورد بررسی همواره افزایشی بوده است. اما تغییرات نسبی جمعیت در سطح کشور واستان هرمزگان روندی کاهشی و در سطح شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ روندی افزایشی طی کرده است؛ به عبارتی در سطح کشور و استان هرمزگان بر تعداد جمعیت افزوده شده، اما این افزایش در هر دوره نسبت به دوره قبل، کاهش یافته است و برخلاف سطح کشور و سطح استان، در سطح شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ روند نسبی جمعیت به ویژه در دوره آخر نسبت به دوره قبل، افزایش یافته است. تعداد جمعیت شهر کنگ در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۹۲۱۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است.
تغییرات سهم جمعیت استان حاکی است که سهم (درصد) جمعیت استان هرمزگان از کل جمعیت کشور همواره افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۵، ۲.۲ درصد از جمعیت کل کشور، در استان هرمزگان ساکن بوده‌اند. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نیز سهم جمعیت شهرستان بندرلنگه از جمعیت استان افزایش یافته و در آخرین دوره سرشماری، ۹ درصد از جمعیت استان را در برگرفته است. همچنین مطابق با آخرین آمار رسمی، ۱۲.۱ درصد از جمعیت شهرستان بندرلنگه در شهر کنگ ساکن بوده‌اند، به عبارتی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت شهرستان بندرلنگه، حدود ۱۲ نفر از آنان در شهر کنگ زندگی می‌کنند.

بررسی وضعیت تعداد جمعیت و سهم جمعیت نواحی از کل جمعیت شهر حاکی است که محدوده بافت تاریخی تعداد و سهم بیشتری از جمعیت شهرکنگ را در برگرفته است.

مطابق با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵؛ شهرستان بندرلنگه با حدود ۱۵۹ هزار نفر جمیت؛ ۹ درصد جمعیت کل استان هرمزگان را در برگرفته است. اما توزیع جمعیت در نقاط شهری و روستایی شهرستان بندرلنگه همسان با روند استانی و کشوری بوده است. در سال ۱۳۹۵، از کل جمعیت شهرستان بندرلنگه ۶۰.۴ درصد در نقاط شهری و ۳۹.۶ درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند، بنابراین با توجه به روند افزایشی جمعیت شهرنشین شهرستان، همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. نکته مشترک در الگوی کشوری و استانی که در شهرستان نیز مشاهده می‌شود کاهش تعداد افرادی است که در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. جمعیت روستایی شهرستان بندرلنگه در سال ۱۳۷۵ در حدود ۱۰۵.۵ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۶۳ هزار نفر کاهش یافته و جمعیت شهری نیز طی دوره مورد بررسی از حدود ۵۱ هزار نفر به بیش از ۹۶ هزار نفر افزایش یافته است.

شرکت نقش کلیک

شرکت نقش کلیک نوشته است 9 مطلب

مسئول مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of