9 مطلب مطالعات جمعیتی

رویکرد تحلیل جمعیت

جمعیت مجموعه‌ای از انسان‌ها که در سرزمین معینی (شهر یا روستا) به صورت خانواده‌ها یا خانوارها سکونت دائم دارند و در طول زمان بر حسبِ ویژگی‌های مختلف (سن، جنس، وضع فعالیت، وضع ازدواج) ترکیب ویژه‌ای یافته‌اند، می‌باشد. جمعیت در هر کشوری مبنای اساسی هر برنامه‌ریزی است. به عبارت دیگر جمعیت، اساس هر برنامه‌ریزی در مقیاس‌های…

اندازه و پراکنش جمعیت

برای به‌دست آوردن تصویری از جمعیت مناطق مورد بررسی (کشور، استان هرمزگان، شهرستان بندر لنگه و شهر کنگ) لازم است که در ابتدا روند تغییرات تعداد جمعیت از گذشته تا به امروز دیده شود. به استناد نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، تعداد مطلق جمعیت همه مناطق مورد بررسی همواره افزایشی بوده…

ساختار سنی و جنسی جمعیت

امروزه ساختار سنی و جنسی جمعیت از اهمیت کمی و کیفی بسیاری برخوردار است و یکی از مشغله‌های ذهنی عمده‌ی دست‌اندرکاران امور اجرایی در تمام ممالک دنیا محسوب می‌شود. از جمله روش‌های ارزیابی درجه توسعه‌یافتگی مناطق، مطالعه ساختارهای سنی و جنسی جمعیت آن‌ها می‌باشد. از نظر جمعیت شناختی؛ سن و جنس اصلی‌ترین موٌلفه‌های تفاوت میان…

تراکم و رشد جمعیت

تراکم جمعیت اصطلاح تراکم جمعیت تعداد جمعیتی است که در یک منطقه یا مساحت معینی سکونت دارند و به این منظور به کار می‌رود تا تعداد متوسط مردمی که یک واحد جغرافیایی را اشغال کرده‌اند، مشخص کند. از این‌رو تراکم جمعیت، شیو‌ه‌ای برای آگاهی از کل توزیع جمعیت در یک محدوده جغرافیایی است. دانستن رقم…

وضعیت خانوار

تعداد و متوسط بعد خانوار خانوار به افرادی که زیر یک سقف زندگی می‌کنند و معیشت آن‌ها با هم مشترک است، گفته می‌شود. بعد خانوار که تسامحاً به‌جاى خانواده نیز به‌کار مى‌رود، بیشتر یک مفهوم آمارى و جمعیت شناختى است. عواملی همچون مهاجرت، ورود زنان به بازار کار، سنت‌ها و ارزش‌های رایج در گروه‌های قومی…

وضع بازار کار جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر

جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیروی کار در ایران معمولاً با انجام سرشماری‌های جمعیت همراه بوده است. در گزارش حاضر، ویژگی‌های بازار کار استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ از جنبه‌های مختلف نظیر نـرخ مـشارکت، نرخ بیکاری و اشتغال، سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران و … مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. وضع فعالیت فعالیــت و اشــتغال…

تحولات و پویایی های جمعیتی

مهاجرت از دیـربـاز یکی از واکنش‌های معمولی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش بـرای بهبود شرایط، جابه‌جایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت در حقیقت واکنش و تصمیم فرد یا خانواده برای تغییر شرایط است و غالباً یکی از بزرگترین تجارب و تصمیم گیری‌های زندگی است. اگرچه ممکن است مهاجرت در موارد نادری…

برآورد و پیش بینی جمعیت

بررسی رشد و تحولات جمعیت در این مرحله از مطالعات سعی می‌شود در ابتدا شرحی مختصر از تحولات و رشد جمعیت شهرکنگ ارائه شود. بررسی تحولات جمعیت شهرکنگ طی ۶۰ سال ذکر شده ( ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ) نشان می‌دهد که تعداد جمعیت همواره افزایش یافته اما رشد سالانه تعداد جمعیت با نوسان همراه بوده…

جمع‌بندی مطالعات جمعیتی

با توجه به جداول و نمودارهای ارائه شده، شهرکنگ طی دورە‌ی مورد مطالعه (۱۳۷۵-۹۵) از لحـاظ تعداد مطلق و نسبی جمعیت از روند رو بـه رشـدی برخـوردار بـوده اسـت و جمعیت این شهر از ۱۱۹۲۰ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۱۹۲۱۳ نفر در سال ۱۳۹۵، رسیده است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نرخ رشد جمعیت شهرکنگ…