0 مطلب بخش اول: جمع‌بندی و تحلیل مطالعات شناخت شهر