0 مطلب جلد ۹: تدوین چشم‌انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک – تیر ۱۴۰۰

بخش اول: جمع‌بندی و تحلیل مطالعات شناخت شهر

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب

بخش دوم: تهیه سند راهبردی و تدوین برنامهها

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب

بخش سوم: ارائه برنامه مشترک اقدام سازمانی

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب