0 مطلب بخش سوم: شناخت و تحلیل وضعیت اقتصادی شهر کنگ