0 مطلب بخش اول: تحلیل جمعیت و بررسی شرایط اجتماعی شهر کنگ