0 مطلب جلد ۲: شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی، اقتصادی و گردشگری در شهر کنگ – تیر ۱۴۰۰

بخش اول: تحلیل جمعیت و بررسی شرایط اجتماعی شهر کنگ

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب

بخش سوم: شناخت و تحلیل وضعیت اقتصادی شهر کنگ

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب

بخش چهارم: شناخت و تحلیل ظرفیتهای گردشگری

-

دانلود فایل PDF مشاهده 0 مطلب