0 مطلب راهبردها، برنامه‌های پیشنهادی و اقدام مشترک