رضا نصر اصفهانی

رضا نصر اصفهانی نوشته است 1 مطلب

مسئول بخش مطالعات اقتصادی

بررسی وضعیت اقتصادی شهر در وضع موجود

در سال ۱۳۸۵ از ۱۲۰۳۸ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر شهر کنگ ۶۲۷۶ نفر مرد و ۵۷۶۲ نفر زن بوده است. همچنین جمعیت فعال مرد برابر ۴۲۲۲ و جمعیت فعال زن برابر ۲۹۴ نفر بوده است. در نتیجه نرخ مشارکت مردان این شهر در سال ۱۳۸۵ معادل ۶۷.۳ درصد و نرخ مشارکت زنان برابر…