1 مطلب مطالعات معماری

شناخت و تحلیل معماری خانه‌های تاریخی

در بافت تاریخی به دلیل انجام پروژه مطالعات بافت به صورت جداگانه ، هفتاد خانه تاریخی مورد بررسی اجمالی و ۲۵ خانه تاریخی مورد بررسی دقیق براساس برداشت‎های دقیق میدانی قرار گرفته‎اند‎ و نتایج آن بررسی به اجمال در این قسمت ارایه می‎شود. در این بررسی فضاهای زیستی و اجزا و عناصر خانه‎های تاریخی شناسایی…