جلد ۱: مبانی نظری و شناخت کنگ

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: مبانی طرحدرباره‌ شهر کنگ
گزارش

جلد ۲: مطالعات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و گردشگری

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: تحلیل جمعیت و بررسی شرایط اجتماعی شهر کنگشناخت و تحلیل وضعیت اجتماعیشناخت و تحلیل وضعیت اقتصادی شهر کنگشناخت و تحلیل ظرفیتهای گردشگری
گزارش

جلد ۳: مطالعات آب و محیط زیست

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: مسائل محیط زیستی منطقهمنابع و مصارف آب شهر کنگبررسی ظرفیت برد شهر کنگپیشنهادها و راهکارها
گزارش

جلد ۴: احیای ساختار اکولوژیک کنگ

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: ساختار اکولوژیک بندر کنگحوزه یک، حوزه آبریز خور و سورحوزه دو، حوزه شمالی شهرحوزه سه، حوزه شهری
گزارش

جلد ۵: برنامه ریزی کالبدی

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: ارزیابی میزان تحقق طرح جامع و تفصیلی پیشینشناخت کالبدی شهرکلیات طرح ساختاری شهربرنامه‌ریزی کاربری زمین
گزارش

جلد ۶: مطالعات طراحی شهری

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: بررسی استخوان‌بندی و رشد تاریخی شهرنظام محله‌بندیساختار فضایی ذهنی و نشانه‌های شهرشناخت و تحلیل معابر
گزارش

جلد ۷: مطالعات معماری و مسکن

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: شناخت معماری در رابطه با شهر و محیط پیرامونبرنامه ریزی مسکن
گزارش

جلد ۸: مطالعات حمل و نقل

آخرین بروزرسانی:

گزارش

جلد ۹: تدوین چشم‌انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک

آخرین بروزرسانی:

بخش‌ها: جمع‌بندی و تحلیل مطالعات شناخت شهرتهیه سند راهبردی و تدوین برنامه‌ها
گزارش

جلد ۱۰: ضوابط و مقررات

آخرین بروزرسانی:

گزارش

پیوست جلد ۱۰: دستورالعمل‌ها

آخرین بروزرسانی:

گزارش

جلد ۱۱: طرحهای موضوعی و موضعی

آخرین بروزرسانی:

گزارش